Frölundaortopeden - Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Policyn finns för att värna om din integritet och för du skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
På Frölundaortopeden samlar vi in personnummer och kontaktuppgifter från patienter, för att kunna ge en patientsäker sjukvård och kunna föra en lagstadgad dokumentation om vårdförloppet samt vid administration av sjukvården till exempel vid fakturering och försäkringsärenden.

Frölundaortopeden rapporterar in patientuppgifter till nationella operationsregister, detta som ett led i utveckling och kvalitetssäkring. Syftet med att rapportera till registren är att hålla kvar och förbättra kvalitén gällande olika operationsmetoder. Uppgifterna är sekretesskyddade och behandlas på samma sätt som journaluppgifter och tas bort när de inte längre behövs. Du kan få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad.

Frölundaortopeden samlar också in personuppgifter på sina anställda för att kunna hantera anställningar och löner.
Det åligger patienten och den anställda att meddela oss om ändring av personuppgifter och/eller kontaktuppgifter ändras.
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig t.ex. för bokning, behandling och köp av våra tjänster.

Laglig grund för vår behandling av personuppgifter

Patientdatalagen ger oss laglig grund till att dokumentera all typ av patientkontakt.
Patientuppgifterna lagras enligt patientdatalagen i minst 10 år.
Anställningsuppgifter lagras enligt bokföringslagen som kräver att räkenskapsmaterial sparas i 7 år.

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilka ändamål behandlas uppgifterna

Vi behandlar personuppgifter såsom namn, personnummer, kontaktinformation, betalningsinformation, fotografier samt hälsoinformation, om dig som patient, för att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster för att säkerställa en korrekt medicinsk behandling t.ex. operation och uppföljning.
Vi behöver i vissa fall kommunicera personuppgifter mellan oss och externa vårdgivare, det kan t ex vara försäkringsbolag, röntgen och operationsavdelning. I möjligaste mån använder vi kommunikationsväg med säker inloggning. Fakturering sker brevledes.
Information som du väljer att tillhandahålla oss via hemsida eller genom kommunikation med oss, kan vi komma att behandla. Uppgifterna bevaras för ändamålet under 12 månader från det att du registrerade uppgifterna.

Utlämning av personuppgifter

Patient får skriftligen begära utlämning av sin journal eller mot uppvisande av legitimation i receptionen på Frölundaortopeden.
Vid begäran skickar vi journalhandlingar till patients försäkringsbolag. Uppgifter skickas via system med säker inloggning.
Vi lagrar personnummer i journalsystem och lönesystem.
All utlämning av journalhandling dokumenteras i patientens journal.

Radering av personuppgifter

Enligt patientdatalagen måste patienten för radering av journaluppgift göra en ansökan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som sedan beslutar om journalförstöring.

Personuppgiftsansvarig

Frölundaortopeden AB, org nr 556886-0281, Slottsskogsgatan 150, 414 76 Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som du lämnar till oss. Detta innebär att vi ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.